Headerafbeelding

Algemene voorwaarden

Zakelijk

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Zakelijk

van de besloten vennootschap Green Company Bio Distribution B.V. onder de handelsnamen  Green Company en Chapter Green. Deze besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71615768. Green Company Bio Distribution B.V. is gevestigd te Castenray, gemeente VENRAY, kantoorhoudende te CASTENRAY, Klein Oirlo 22, 5811 AW.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoelt, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Green Company Bio Distribution B.V. de opdracht verleent tot het leveren van goederen, educatie of opdrachten.
 

1 Toepasselijkheid van de voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen aangegaan met
  Green Company Bio Distribution B.V.
 2. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door
  Green Company Bio Distribution B.V. is aanvaard.

 

2 Aanbiedingen en offertes:

 1. Aanbiedingen en offertes van Green Company Bio Distribution B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in elk geval na verloop van 14 dagen na dagtekening van de offerte.
 2. Zodra de wederpartij het aanbod van Green Company Bio Distribution B.V. heeft aanvaard, wordt dit door Green Company Bio Distribution B.V. bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
 3. Educatie en coaching trajecten vermeld in offertes, alsmede adviezen over technische handelingen en/of werkzaamheden, en dergelijke, ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor Green Company Bio Distribution B.V. niet bindend. Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van Green Company Bio Distribution B.V. 
 4. Green Company Bio Distribution B.V. geeft op haar website(s) een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden goederen en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als reen Company Bio Distribution B.V. daarbij gebruikt maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegevens aanbiedingen bindt Green Company Bio Distribution B.V. niet en gevenkoper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding, dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

 

3 Prijzen:

 1. De prijzen waarmee op de website geadverteerd wordt, gelden voor zowel internet, telefonische of als afhaalbestellingen, tenzij anders vermeld. 
  De vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief verzendkosten en voor zakelijke klanten excl. BTW en exclusief verzendkosten.
  Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW en verzendkosten duidelijk weergegeven.
 2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, kan Green Company Bio Distribution B.V. aan de koper doorberekenen.

 

4 Betaling:

 

 1. Betaling van een factuur van Green Company Bio Distribution B.V. dient te geschieden vooraf aan de levering (iDeal, Sofort, Mister Cash, CreditCard). Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Green Company Bio Distribution B.V.
 2. Indien anders overeengekomen zoals onder 4.1 beschreven geldt dat na het verstrijken van de afgesproken en bevestigde betalingstermijn de koper van rechtswege in verzuim verkeert en de koper over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente verschuldigd is.

5 Levertijden:

 1. De door koper bestelde goederen worden zo spoedig mogelijk verzonden. Bestellingen die op werkdagen vóór 11.00 uur geplaatst worden, zullen diezelfde dag nog verzonden worden. Tenzij anders vermeld.
 2. Wanneer levering zoals beschreven onder 5.1 niet mogelijk is, wordt dit aan de koper medegedeeld en geldt de streeftermijn van 7 werkdagen doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Green Company Bio Distribution B.V. aan koper gerestitueerd.

 

 1. Levering en risico:

 

 1. Alle leveringen worden verstuurd met DHL of PostNL.
 2. Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Green Company Bio Distribution B.V. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schade oorzaken.
 3. Wanneer koper inmiddels is verhuisd of wanneer het adres anderszins niet correct is doorgegeven dan komt e.e.a. voor risico van de koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

 

 1. Bedenktijd koper

  1. De koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde goederen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.
  2. In geval van herroeping dient koper de ontvangen goederen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat de herroeping aan Green Company Bio Distribution B.V. kenbaar is gemaakt.
  3. Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.
  4. Indien de goederen retour gestuurd worden, dient de koper zorg te dragen voor de kosten van het retoursturen en er voor te zorgen dat het pakket voldoende gefrankeerd is. Onvoldoende of ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.
  5. Green Company Bio Distribution B.V. vergoedt de betalingen van de koper, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Eventuele verzendkosten worden terug betaald. Tenzij Green Company Bio Distribution B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

 1. Reclames/klachten:

  1. Bij zichtbare gebreken moet de koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van e-mail en/of brief met bijgevoegde foto bij Green Company Bio Distribution B.V. te kennen geven waar de reclame/klacht betrekking op heeft. Hierna zal de klacht met bekwame spoed door Green Company Bio Distribution B.V. in behandeling worden genomen.
  2. Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijzen te worden gereclameerd. Binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval binnen 6 maanden na levering door Green Company Bio Distribution B.V. 
  3. Na verloop van gemelde termijn in 8.1 en 8.2 worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.
  4. Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Green Company Bio Distribution B.V. geleverde goederen.
     
 2. Eigendomsvoorbehoud:
  1. De door Green Company Bio Distribution B.V. geleverde goederen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem/haar aan Green Company Bio Distribution B.V. verschuldigde – rente en kosten alsmede vanuit eerder transaties daaronder begrepen – niet heeft voldaan. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. 
  2. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Green Company Bio Distribution B.V. ten alle tijden gerechtigd om de door haar geleverde goederen retour te nemen. Koper is verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.
  3. Green Company Bio Distribution B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de koper van Green Company Bio Distribution B.V. of zijn/haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen. 

10. Garantie en aansprakelijkheid:

 

 1. Indien Green Company Bio Distribution B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Op de door Green Company Bio Distribution B.V geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde goederen.
 3. De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.
 4. Green Company Bio Distribution B.V is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Green Company Bio Distribution B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
 6. Green Company Bio Distribution B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

 

 1. Overmacht:

  1. Green Company Bio Distribution B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. 
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Green Company Bio Distribution B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  3. Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.
  4. Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft Green Company Bio Distribution B.V. in het geval van overmacht het recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Green Company Bio Distribution B.V. nimmer tot schadevergoeding verplicht.
    
 2. Opschorting en ontbinding:

  1. Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig, nakomt worden elke verplichtingen van Green Company Bio Distribution B.V., uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.
  2. Green Company Bio Distribution B.V. kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
   - van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
   - van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij;
   - executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Green Company Bio Distribution B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Green Company Bio Distribution B.V. op volledige schadevergoeding.
  4. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Green Company Bio Distribution B.V. wordt aanvaard, is de wederpartij terzake schadevergoeding aan Green Company Bio Distribution B.V. een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

 

13 Toepasselijk recht en geschilbeslechting:

 1. Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van Green Company Bio Distribution B.V. bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen. 
 3. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  

 1. Slotbepalingen: 
  1. Green Company Bio Distribution B.V. is bevoegd de wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op door een Green Company Bio Distribution  B.V. aangekondigd tijdstip. Green Company Bio Distribution B.V. zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de koper toezenden. 
  2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen. Waarbij het doel en strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing. 

Green Company Bio Distribution BV
Klein Oirlo 22
5811 AW Castenray
Nederland

Castenray, 01-01-2023

© 2023 Chapter Green - Green Company

Created by